​(79)  நாச்சியார் மறுமொழி…

பழகிய நாள் மறந்து விட்டாய், 

ஏனடி பெண்ணே? உன்−

பார்வையிலே மாற்றமும் ஏன்? 

சொல்லடி பெண்ணே!
அழகிய உன் வதனமுமே,

இப்பொழுதெல்லாம், 

அன்னியனாய், எனை நோக்கும் 

காரணம் என்ன?
இரு கரத்தால் எனை அணைத்தாய், 

சுகமே சேர்த்தாய்−உன்

இருவிழியில் எனை வைத்து, 

இதமே கொடுத்தாய்;
பருவ எழிலை, எனக்கான 

பரிசாய் அளித்தாய்−இன்று,

பாராமல், பேசாமல், 

எனை ஏன் வதைத்தாய்?
இன்று, நாளை என்று 

நாட்கள் நகருகின்றதே−அது

என்று உந்தன் உளம் உணரும்,

அறியகில்லேனே;
நின்று கொஞ்சம் சிந்திப்பாய், 

என் நிலை நீயும்−நான்

என்றும் உனக்கு அடிமை தானே, 

அடைக்கலம் தருவாய்!
மனதில் உன் மேல் காதலை நான், 

வளர்த்துக் கொண்டேனே−உனை

மறக்க ஒரு வழியுமின்றி, 

வந்து நின்றேனே!
சினம் ஒழிந்து, என்னை நீயும் 

ஏற்றுக் கொள்வாயா? உன்−

செவ்வடியில், சுயம் இழந்தேன், 

சேர்த்துக் கொள்வாயா??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s