(81) நாச்சியார் மறுமொழி…

கோதையே, உந்தன் இருகழல் பிடித்தேன்;

கண்ணனை, நீயும் ஏற்பாயோ?

வாதையில், உள்ளம் தவிக்கிறதே;

வந்தெனை நீயும் மீட்பாயோ?
ஏதென்றாலும், கனிவாய் திறந்து, 

என்னுடன் கொஞ்சம் பேசுவையோ?

தீதே செய்தேன் என்றே நினைத்து,

தீவிழி காட்டி ஏசுவையோ?
முகத்தை நீயும் மறைத்துக் கொண்டால், 

மாதவன் மனமும் துவளாதோ?

அகமே குளிர, அழகிய விழியால், 

அரவணைத்தால், ஜென்மம் மீளாதோ?
சுகமே பெருக, உனதிருக் கரத்தால்,

சுந்தரியே, என்னைத் தழுவிட வா!

சகமே மறந்து, நானும் நீயும்,

சஞ்சரிப்போம், நீ இனிதோடி வா!
எத்தனை காதல் என் மேல் உனக்கு−

என்றே நானும் அறிவேனே;

அத்தனையும் நீ, அடியேன் உணர−

அளித்தே, கணக்கையும் தீர்ப்பாயே!
பித்தன் வந்தேன்; பரிந்தே நீயும்,

பழையனவெல்லாம் மறப்பாயே!

சித்தம் கரைந்து, சிந்தையில் கலந்து, நம்−

சங்கமம், நிகழ வருவாயே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s