​(உன்னுள்ளே, ஒளிந்தேனே…)

ஒன்றிய நெஞ்சமதில்,

ஒளி சூழ்ந்ததோ?

வெங்கலியும் வீறின்றி,

இடம் பெயர்ந்ததோ?
சுமை இனியும் இல்லையென்று,

சுகம் உணர்ந்ததோ?

இமையுள்ளே, இடம் வாங்கி,

அகம் சேர்ந்ததோ?
தானெல்லாம் தந்ததாலே,

தனை வென்றதோ?

வீணென்று போகாமல்,

வீடடைந்ததோ?
நானெல்லாம் நலிந்ததாலே,

நலம் நிறைந்ததோ?

ஏனென்ற வினா ஒழிய

இலக்கடைந்ததோ?
ஆன்மாவின் தாபங்கள்,

விடை கண்டதோ?

ஆனந்தம் நிரந்தரமாய்

குடி கொண்டதோ?
இரண்டு அற, இரண்டிங்கு,

ஒன்றானதோ?

ஒன்றான பின்னே, இன்பம்

இரண்டானதோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s