​(மனமே, மாதவனை நினை…)

யானறியேன் பராபரமேயென  

சரணமும் புகுந்திட,

கோன் வருமே, துணை நமக்கு,

கலங்காதே,  என் மனமே!
வீண் அன்றோ ஐயமிங்கு?

வேதனைகளும் சுமை தானே!

தான் ஒழித்து, தாள் வீழ,

தலைக்கனமும், இலையாமே!
எய்த அம்பாய் அவனியக்க, 

இலக்கும் அவனறியானோ?

செய்த வினைப் பயன் யாவும்,

சேர்ப்பதவனுக்கு முறை தாமே!
சரணடைந்த பின்னாலே,

சஞ்சலங்கள் தீண்டிடுமோ?

அரணாகும் அவன் வாக்கும்,

வெறும் எழுத்தாய் போயிடுமோ?
“மா சுச” எனக் கூறி, அரு−

மருந்தாய் அமைகின்றான்;

மாமாயன் பேர் சொல்லி,

மறு ஜென்மம் தொலைப்போமே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s