​(97)  நாச்சியார் மறுமொழி…

இந்த காதல் என்னைப் படுத்துதடி,

இம்சை இதை, சொல்வதற்கு−

இல்லை ஒரு வார்த்தையடி!

இந்த காதல் என்னைப் படுத்துதடி!
ஏது ஒரு காரியமும் செய்ய விடாமல், 

மாது உந்தன் வதனம், எந்தன்− 

மனதை, மயக்குதே!
பாலும், தேனும் கசந்தெனக்கு−

பல நாள் ஆச்சே;

நாளும் பொழுதும் நெஞ்சின் துன்பம்

கூடியும் போச்சே!
கன்னத்தில் அன்று, நீ பதித்த இதழின் இன்பம்−

இன்று தடவி பார்த்தாலும், இன்பமாகுதே;
என்னவளே, எனது இந்த அனுபவமெல்லாம்−

உன்னிடமே சொல்லிடவே, இதயம் விழையுதே!
இன்னும் இந்த ஏழையை ஏன் அலைக்கழிக்கின்றாய்?

பின்னும், வார்த்தை பேசிடாமல், ஏன்−

அழ வைக்கின்றாய்?
எத்தனை நாள் நாடகமோ இது என்று சொல்லு−

பித்தனுமே ஏங்குகின்றேன், நேர் வந்து நில்லு!
போதுமடி, போதுமடி, வல்லுயிர்ச்சாபம்!

வேணுமடி, வேணுமடி, எனக்குந்தன் நேசம்!
ஏதுக்கடி, ஏதுக்கடி, இத்தனை கோபம்?

ஏற்றுக்கடி, ஏற்றுக்கடி, என்னையும் நீயும்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s