​(லாலி, லாலி….)

லாலி, லாலி, சுப−

லாலி, லாலி…

லாலி, லாலி, சுப−

லாலி, லாலி…
வசுதேவ நந்தனுக்கு

வனப்பான லாலி..

பசு மேய்க்கும்

கண்ணனுக்கு,

பரிவான லாலி..

வசுதாவின் நாயகனுக்கு,

வளமான லாலி..

விசுவத்தின் நாதனுக்கு,

விமலமான லாலி..
கரு முகில் வண்ணனுக்கு,

கனிவான லாலி..

மருதங்கள் இறுத்தானுக்கு,

மகோன்னத லாலி..

ஒரு விரலில் குன்றேந்தியவனுக்கு,

ஒய்யார லாலி..

இரு வினைகள் களைபவனுக்கு,

இனிதான லாலி..
யாதவ குல தீபனுக்கு,

யசோதையின் லாலி..

நாதன், நாரயணனுக்கு,

நந்தகோபனின் லாலி..

மாதவன், மாமாயனுக்கு,

மங்கையரின் லாலி…

ஏதமில்லா எம்பிரானுக்கு,

இடையர்களின் லாலி..
அருள் கொடுக்கும், அமுதனுக்கு,

அன்பான லாலி..

இருள் கெடுக்கும், இறைவனுக்கு,

இதயத்தின் லாலி..

வரும்பிறவி அழிப்பானுக்கு,

வசந்த லாலி..

பெரும் பேறு அளிப்பானுக்கு,

ப்ரியமான லாலி..
அருளடியார் குழாம் இருத்த,

ஆனந்த லாலி..

திருக்கரங்கள் அபயம் தர,

தித்திப்பான லாலி..

திருவடியில் இணைத்தாலே,

திவ்யமான லாலி..

திருநாட்டில் கூட்டி விட,

திகட்டாத லாலி…
லாலி, லாலி, சுப−

லாலி, லாலி..

லாலி, லாலி, சுப−

லாலி, லாலி…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s