​(98) நாச்சியார் மறுமொழி…

எத்தனை நாள் வேண்டி நின்றேன்−

அத்தனையும், புறக்கணித்தாய்;

பித்தனாய், தெருவில் நின்றேன்−

இத்தனையும், உன் இரும்பு நெஞ்சால்!
நித்தம் உன்னை நெஞ்சில் வைத்து,

சித்தமும் நான் கலங்கி நின்றேன்;

மொத்தமாய் எனை மறந்து,

தத்தை நீ, தவிக்க வைத்தாயே!
முத்தத்து நிலவொளியாய்−

மூடி வைத்த நம் ரகசியமே,

மத்தவரோ கண்டு கொண்டார்−எனை

மதி இழந்ததாய், ஏசுகின்றார்!
பெத்தவளும் புலம்புகின்றாள்−

போதுமடா, மறந்திடென்று!

இத்தனை வீம்புடையாள்−

இனி நீயும் மறுத்திடென்று!
எத்தனையே, யார் சொல்லினும்,

ஏழை வந்தேன் உன் சரணம்;

முத்தொன்று இதழ் பதித்து, இனி நீ−

மோட்சமுமே தர வரணும்!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s