​(99) நாச்சியார் மறுமொழி…

ஏய்க்காது, நான் வந்தேன் இங்கு−எனை

ஏறிட்டுப் பார்ப்பாயே, நீ இன்று; செவி−

சாய்க்காதிருந்தாலே தேவி, இந்த−

சோதை மகனுமே, ஏது செய்வான்?
உதாசீனம் நீ செய்தாலும்,

உனையே நாடுதடி என் உள்ளம்;

சதா உன் பேரைச் சொல்லி,

சீவனை தரிக்குதடி இந்த உடலம்!
திசையும், தினமுமோ புரியவில்லை;

தீதும், நன்மையுமோ, தெரியவில்லை;

மாது உன் மையலில் மயங்கியதாலே,

மதியின் கலக்கமோ தெளியவில்லை!
வார்த்தைக்கு பஞ்சம், உன்னில் வந்ததேனோ? இந்த

வஞ்சியின் நெஞ்சில் ஈரம் வற்றியதேனோ?

பார்க்கும் பார்வையில் புறக்கணிப்பு ஏனோ?

பாவமாய் நானும், இன்று பரிதவிப்பதேனோ? 
மலரினும் மென்மை, உன் மனம் அன்றோ?

மாதவன் நெஞ்சமும் அது அறியும் அன்றோ?

புலராத பொழுதாய், வாழ்வு ஆகுதே வீணே;

புரிந்தாலே, இனி எல்லாம் சரியாகும் தானே?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s