(வெங்கடாசல நிலயம் பாடலின் தமிழாக்கம்..)

வேங்கடத்தில் உறையும் தெய்வம்−

வைகுந்த வாஸன் அன்றோ?

கமலமாம் கண்கள்−

அமலனாம் அழகன்;

சங்கமும், ஆழியும்−

செங்கையில் கொண்டான்!

(வேங்கடத்தில்)
நான்முகன் நாளும் சொல்லும்

நாரண நாமம்;

நாரதன் வீணைக்கது

ஜீவாதாரம்…(வேங்கடத்தில்)
செவியில் குண்டலங்கள்

பளிச்சிடும் பரமன்;

புவியில் பக்த ரக்ஷகன்−

புரந்தர விட்டலன்!…

(வேங்கடத்தில்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s