​(உனக்காக, எல்லாம் உனக்காக…)

என்னென்று சொல்வேனடா,

ஏதென்று சொல்வேனடா,

உன்னோடு ஓடி வர,

ஓராயிரம் பொய் சொல்கிறேனடா!
நீரைச் சாய்த்து விட்டு,

நீர் நேற்றே தீர்ந்ததென்கிறேன்;

சோறைச் சமைத்திடவே,

சுத்த தீர்த்தம் வேணுமென்கிறேன்!
யமுனைக்கு வந்திடவே,

நமுட்டு வேலை, நான் செய்கிறேன்;

யாரும் அறியா வண்ணம்

யாதவா, உனக்காய் இது செய்கிறேன்!
ஏனடி தாமதமே என்றால்,

போன வழி பழுதென்கிறேன்;

வீணானது பாதி நீரும்,

வழியல் மாடு மறித்ததென்கிறேன்!
குங்குமம் கலைந்ததுமேன், உன்−

கைவளை உடைந்ததுமேன் என

குடைந்து வினவுகிறாள் அன்னை; ஒரு

குறுகுறுப்பாய் எனைப் பார்க்கிறாள்!
கரையின் பாசத்திலே, நான்

கவிழ்ந்து வீழ்ந்தேன் என்றேன்;

அது தான், காரணமோ,

ஐயோ, என் கண்ணே, அடி

ஏதுமில்லையே என்றாள்!
கண்ணிலே அடிபட்டு, நான்−

காதலில் வீழ்ந்ததையே

கன்னி, சொல்லாமல் மறைத்தேனடா!

கண்ணா, அது உனக்கும் தெரியுமோடா??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s