​(உன்னிடம் மயங்குகிறேன்…)

மதியும் மயங்குதடா, மாதவா; என்

மனமும் கிறங்குதடா;

பதி நீயேயென, ஒரு

பக்ஷி காதில் சொல்லுதடா!
வதனமது சந்த்ர பிம்பமாய்,

வஞ்சியை, உருக வைக்குதடா;

வாய் மூடி, வார்த்தையின்றி,

உனையே கண்டிருக்கச் சொல்லுதடா!
நான் வந்த காரணத்தின்

நினைவும் அழிந்தே போனதடா;

வான்மேகம் கண்ட மயிலாய்,

வனிதையும், மாறி நின்றேனடா!
கண்களைத் திருடிக் கொண்டு, எனக்கு−

காட்சியைக் கொடுத்தாயடா;

பெண் எனை கொள்ளைக் கொண்டு, ஏனோ−

பித்தேற வைத்தாயடா! 
நாணம் தொலைத்தேனடா, நானும்,

நாதன் உனக்கானேனடா;

நீ இதை உணர்ந்தாயோடா? என்−

நிலையுமே அறிந்தாயோடா?
என்னைத் தந்து விடு, இல்லையேல், 

உன்னில் ஒளித்து விடு;

மன்னித்து நானிருப்பேன், நீயும்−

மங்கை என் மனதறிந்தால்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s