​(ஜாலமே அறிவேனோ?…)

(ஜீவாத்மா−பரமாத்மா ஐக்யம் இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது..)
இதயம் இடமே பெயர்வதனால், வரும்−

இன்பம் என்பது இது தானா? வேறு−

எதையும் உணரும் நிலை இழந்து, உயிர்−

உருகும் என்பதும் நிஜம் தானா?
கண்கள் காணும் பொருளில் எல்லாம், உள்ளக்−

காதலின் பிம்பம் தெரிந்திடுமோ?

கண்கள் மூடிய நிலையினிலும், அது−

கருத்தைக் களவும் செய்திடுமோ?
வார்த்தையின் தேவைகள் மறைந்திடுமோ? அங்கு−

வாதையின் கயிறுகள் அறுந்திடுமோ?

பார்வையின் தழுவல்கள் ஏதுமின்றி, ஒரு

பரவசம் தானாய் பிறந்திடுமோ?
சுகமும், சொர்க்கமும் பேதமின்றி,

சங்கமம் ஆகும் நிலை இதுவோ?

அகமும், புறமும், தர்க்கமின்றி,

அன்பில் உறைந்திடும் கலை இதுவோ?
காலச்சுழலை நிறுத்தி விட்டு,

காதலில் களிப்புறும் கதை இதுவோ?

ஜாலத்தை அறிந்திடும் ஜீவனுக்கே, இங்கு−

ஜன்ம விதையும், இனி எதுவோ?….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s