​(104) நாச்சியார் மறுமொழி…

என்னை ஏன் நீயும் தினம் தினமே− அலைக்கழிக்கிறாய்?

என் இணையில்லா காதலையும்− அவமதிக்கிறாய்?

நான் உனக்காக உருகுவதை நீ

உணராததேன்? 

என் தாபத்தின் தீக்கனலை

அறியாததேன்?
எந்தன் மனமெல்லாம் நீ தானே நிறைந்திருக்கிறாய்;

நான், உன் மீது பித்தாக,

கரைத்திருக்கிறாய்!

இன்னும், என்னென்ன செய்யவும், நீ நினைத்திருக்கிறாய்?

ஏழை என்னிடம் நீ, எதை இன்று எதிர்பார்க்கிறாய்?
நீ இல்லாமல் நானிங்கு வீண் அல்லவா?

உயிர் மேவி உலவும், வெறும் ஊன் அல்லவா?

ஈயாத உன் பெண்மை, சுமையல்லவா?

இரங்கி நீ வந்தாலே, சுகம் அல்லவா?
என் வாழ்வின் வரம் என்றும் நீயல்லவா?

எனை நீயும் சேர்ந்தாலே,வளம் அல்லவா?

உனைத் தாங்க விழையும் உயிர் எனதல்லாவா? 

உணர்ந்தாலே போதும், இவன் உனதல்லவா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s