(மான்ஸரோவர்….1)

கண்ணன்:−
எனதாவி மேவும் தேவி,

எனை நீங்கி எங்கு சென்றாய்?

உனைத் தேடுதே, என் ஜீவன்−

உணராது எங்கு மறைந்தாய்?
என் சுவாசக் காற்று நீயே;

என் சொந்தம் என்றும் நீயே;

என் வாசல் வந்து வீசும்,

அந்த வசந்த காற்றும் நீயே!
என் இதயத் துடிப்பில் எழும்பும், 

அந்த இனிய ஓசை நீயே!

என் விடியல் காணும், அந்த

கிழக்கின் கதிரும் நீயே!
என் விழியின் பார்வை பறித்து−

எனைக் குருடாக்கி சென்றதேனோ? 

என் வழியில் முள்ளை விதைத்து, 

இன்றென் பாதை மறித்ததேனோ?
என்னைத் தன்னந்தனியே விடுத்து,

ஒரு தீவாக்கி சென்றதேனோ?

என் தவிப்பில் இன்பம் காணும், நீயும்

என் தோகை மயிலே தானோ?
என் விழியில் வழியும் கண்ணீர்,

உன்னை பழியும் சொல்லலாமா?

அந்த பழிச்சொல் பயணம் செய்து,

எந்தன் செவியைச் சேரலாமா?
இந்த மலையும், மடுவும் எந்தன்−

மனமே அறியும் கண்ணே!

இந்த மரத்தின் இலைகள் கூட,

என் துன்பம் சொல்லும் பெண்ணே!
சினத்தை விடுத்து நீயும், உன்−

சிரிப்பால் அருள வேணும்;

இனமே கண்டு கொண்டு,

எனை இறுகத் தழுவ வரணும்!
கண்ணன், கரங்கள் இரண்டும்−

காத்துக் கிடக்கு, உனக்காய்;

மன்னன் மனதும் நிறைய,

மங்கை வருவாய், எனக்காய்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s