​(உமக்கே, யாம் ஆனோம்…)

ஆலைக் கரும்பாம் எம் ஆன்மம்−

உம் அருளாலே, அந்த−

மாலை கொண்ட மலர்களாக

மாறி நிற்குதே;
நாளை என்று தள்ளாமல்,

நயந்து நீவிரும்,

வேளைப் பார்த்து, எம்

வாட்டம் போக்கொழிப்பீரோ?
தோள்கள் தொட்ட பின்னாலும்,

தோற்றிடுவோமோ?

தாள்கள் வீழ்ந்து தரம் உயர,

தேற்றம் கொள்ளோமோ?
நாள்கள் திங்கள் ஆண்டுகளாய் 

நலம் இழந்திருந்தாலும்

தாள்கள் நீக்கி, தம் மகவை

தயை வாழ வைக்காதோ?
வாழ்ச்சி வேண்டி, உம் வாசல்−

வந்து நின்றோமே; ஒரு

தாழ்ச்சி சொல்லி எம்மை நீவிர்

தள்ளலாகுமோ?
வீழ்ச்சி உண்டோ எந்தமுக்கும்,

உம்மை சேர்ந்த பின்னாலே? 

மாட்சி மேன்மை எல்லாம் இனி, 

எம் கை வசம் தானே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s