​(107) நாச்சியார் மறுமொழி…

என் தோள் சாய நீ வருவாயோ?

உனை கரமேந்தவே தருவாயோ?

எந்நாளும் பொன்னாளாய்,

என்னுடனே இணைவாயோ?
எனைத் தாங்கும் உன் நெஞ்சும்,

என் எண்ணம் அறிந்திடுமோ?

உனை உயிராய் மதிக்கும், எந்தன்−

உள்ளத்தை உணர்ந்திடுமோ?
விழிமலர்கள் நீ திறந்தால், என்−

வாதை, தெரிந்திடுமோ?

விழியினிலே ஒளியிழந்து, நான்−

வாடுவதும் புரிந்திடுமோ?
கனிவெல்லாம் கண்வழிய,

காதலுமே உயிர்த்திடுமோ?

கண் இணையில், கைதாகி,

கண்ணன் உயிர் நிலைத்திடுமோ?
அதரங்களின் ஈரம் கொண்டு,

ஆள வரும் நாளெதுவோ?

அமுதம் அதை அளித்தெனக்கு,

அபயம் தரும் நாளெதுவோ?
மையலிலே மனம் மயங்கி,

மாதவனுக்காவது எத்தினமோ?

தையலுமே, தலைவனுக்காய்,

தன்னைத் தருவதும், எந்த சுபதினமோ?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s