​(அபயம் தருவாய், அச்சுதனே!…)

ஜனனியவள் முலையுண்ண,

ஜனித்தவுடன் சொன்னது யார்?

கணமும் நீங்கா முன்  வாஸனையால்,

இனமே அதுவும் கண்டுகொண்டேன்!
நீங்கா அது போலொரு வாஸனையாய்,

நிமலனே, உன் இரு அடி மலர்கள்−

நெஞ்சில் நின்று, உறவாடிடுதே,

நூலிழையாய், அது, உள்ளில் ஓடிடுதே!
நாளெல்லாம், பொழுதெல்லாம்,

நாவினிக்க, நான் உனைப் பேசவில்லை;

நயந்துன் வாசல் வந்திடவோ,

நற்பேறும் எனக்குக் கிட்டவில்லை!
ஆட்டமெல்லாம் ஆடி முடிந்து, இன்று

அடங்கி அமரும் நாளிதுவில்,

இளைப்பாற, உன் இணையடிகள்,

இயல்வாய் நானும் தேடி வந்தேன்!
இத்தனை இடைவெளி இருந்தாலுமே,

அத்தன் வீடு என் உரிமையன்றோ?

இத்தனை சுகம் தரும், அந்நிழலை−

பித்தனாய் இனியும் துறப்பேனா?
தேடித் துழாவிடும் என் கண்களுக்கு,

ஓடி வந்தொரு காட்சி கொடு;

நாடி வரும் என் நெஞ்சிற்கும்,

“நானிருக்கேன்” என அபயம் கொடு!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s