​(109) நாச்சியார் மறுமொழி….

இத்தனை நாட்களாக, ஊடல் கொண்டிருந்த ராதையை ஸமாதானப்படுத்திய கண்ணனைக் கண்டோம்..

இவ்வளவு ஆன பிறகும், மனம் ஸமாதானம் அடையாத ராதையை, இருவருக்கும் பொதுவான தோழி சென்று சந்திக்கிறாள்..

கண்ணனுக்காக பரியும் அவளது குரல் இனி….
கண்ணன் விரும்பும் காரிகையே!

உன் மனமேன் ஆனதோ ஒரு கல்லே?
உனக்கென வாழும் ஓருயிர் அவனே−இதை

உணர்ந்தே, வார்த்தையும் சொல்லு நீயே!
பழகிய காலம், தழுவிய நேரம்−

பாவை மறந்தது ஏனடியோ?
அழகிய கண்ணன், ஆருயிர் மன்னன்−நீ

அனுதினம், வாடிட விடலாமோ?
தாபத்தில் அவனை துடிக்கவே வைத்து−

தானும் துடிப்பது, அறியேனோ?
கோபத்தைக் கொஞ்சம் குறைத்து விட்டாலே−இங்கு

கனிந்திடும் காதல், தெரியாதோ?
வாடைக் காற்றில் வாடுகிறான் அவன்−

வஞ்சியே, வந்திங்கு பாராயோ?
ஆடையாய், அவனை அணைத்திட−நீயும்,

அழகிய மேனியே தாராயோ?
சொன்னதெல்லாம் நீ 

உணர்ந்து கொண்டாலே,

சொர்க்கமும், உந்தன் காலடியே!
இன்னமும், தாமதம் செய்வதும் ஏனோ? இந்த−

யாதவன் கரமே சேரு நீயே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s