​(110)  நாச்சியார் மறுமொழி…

நீயும், அவனும் பிரிந்திருக்க, 

என்றும் இயலுமா?

நிழலும், தனது தேகத்தையே, 

நீங்க முடியுமா?
நீலவானை. என்றும் அந்த 

நிலவு வெறுக்குமா?

நங்கை உந்தன் உள்ளமுமே, 

அவனை மறுக்குமா?
விழியை  நீயும், மறைத்துக் கொண்டால், 

நினைவு மறையுமா?

வீம்பு கொண்டு இருப்பதாலே, 

வாதை குறையுமா?
மனதில் அவனும் புகுந்து கொண்டு, 

மயக்கம் தந்தானே;

மங்கை உன்னை, நாளும் பொழுதும், தவிக்கச் செய்தானே;
தினமும் உன்னுள், உயிர் மூச்சாய், 

பரவி நின்றானே;

தன்னைத் தந்து, உன்னைக் கொண்டு, 

தன்னுள் வைத்தானே!
அவனை விட்டு நீயும் இனி 

வாழ முடியுமா?

அணு அணுவில், அவன் உளதை, 

மறுக்க முடியுமா?
இவனை வேண்டாம் என்பதெல்லாம், 

இதயம் சொல்லுமா?

இல்லை காதல், என்பதெல்லாம் 

நிஜமும் ஆகுமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s