​(அடி பணிந்தோம் மாமுனியே…)

மூலம் யாதென அறியாமல்

மதியும் மயங்கிய எம் ஒப்பார்

மூலத்துதித்தவன் பேரருளால், இனி

மூலவன் தாளிணை எண்ணுவமே!
ஶ்ரீசைலர் என்ற தவசீலர்

சிந்தை மேவிய சீடனவன்

சீரிய பாதங்கள் சிந்தை கொண்டு, யாம்

செல் வழி, இனி சீர் செய்வோமே!
திருவாய்மொழியாம் அமுதினது

திகட்டாப் பொருளை பரிந்துரைத்த,

கருணை உருவின் கழல் பற்றி, இனி

கலிகள் கரைந்தே மீள்வோமே!
அரங்கன் ஆசானாய் பரிணமித்து,

அழகிய தனியனும் நிறை கொண்ட,

ஆர்த்தி ப்ரபந்த ஆசிரியோன்

அழகிய தாளிணை இனி எமதாமே!
உபதேசரத்தின பொக்கிஷத்தை,

உவந்தே அளித்த உத்தமனின்−

உயரிய தாளிணை நிழல் தானே,

உய்ந்திட எமக்கினி உறுதுணையே!
ஆதிரை அண்ணல் அடிபணிந்து,

அரங்கனின் மாளிகை தான் நுழைந்த,

ஐப்பசி மூலத்து மாமுனியின்

அடியிணை தாமே, இனி எம் வீடே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s