​(அன்றும், இன்றும்…)

எல்லாம் இன்ப மயம்,

இன்றே ஆனது திருமணம்!
பார்க்கும் இடமெல்லாம்

ப்ரிய சகி(கா),  

புதிதாய் தெரியுதடி(டா)!
வானம் அழகு நீலம்;

பூமி எத்தனை பசுமை!

காற்றில் ஈதென்ன குளிர்ச்சி?

நேற்றில்லையே, இத்தனை மலர்ச்சி!
பார்த்துக் கொண்டிருந்தால்

பசி தீரும்; கை−

கோர்த்துக் கொண்டிருந்தால், களிப்பேறும்!
இருபதில் வந்த ஆசையும், காதலும்,

எந்த சுமைகளின் அழுத்தத்தால்,

இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது?
காதல் போனால் என்ன?

காதல் போயின் சாதல் இல்லை!

காதல் பொலிந்து கனிவானது முதுமையிலே..

நேசம் நெகிழ்ந்து, பாசமானது, முதுமையிலே!
அன்று ஆசைக்கு பிடித்த கரங்கள், 

இன்று, முதுமையினால்

அவசியத்திற்கு பிடித்துக் கொள்கின்றன!
எனைத் தாங்கப் பிறந்தவள்(ன்) நீ தானே!….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s