​(தோகையுள் பூத்ததே….)

(படம் உபயம்:−திரு.Rajagopal Srinivasan அவர்கள்…
அந்தி சாயும் நேரம்

ஆற்றங்கரை ஓரம்

ஆசை அலைகள் மோதும்! 
நாமம் சொல்லிப் பார்க்கும்;

நெஞ்சம் நினைவை மீட்டும்;

நங்கை நயனம் தாழும்!
செவிகள் காத்திருக்கும்;

சிந்தும் இசைக்கு ஏங்கும்;

சிலிர்த்து பெண்மை அடங்கும்!
எண்ணி எண்ணிப் பார்க்கும்;

தன்னை அவனில் சேர்க்கும்;

கன்னி உள்ளம் தோற்கும்! 
காணும் முன்பே நாணும்;

கோதை முகமே மூடும்;

கதைகள் பேசத் தடுக்கும்!
எட்ட நின்று அங்கே

இரண்டு கண்கள் நோக்க, 

இதயம், அதையும் சொல்லும்!
பாவம் பேதை என்று

பரிந்து வரவே வேண்டி,

பாவை தூதும் விடுவாள்!
அவனில் தன்னை ஒளித்து,

தன்னில் அவனைத் தாங்கி,

தோகை காதல் ஆள்வாள்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s