​(2) பாதுகையாய் ஆவேனோ?…

குதித்து குதித்து நீ ஆடிய 

ஆட்டம் கண்டு, 

பதைத்து, பதைத்து மனம்

மருகி நான் போனேனே!
பிஞ்சு பாதமோ, அது

பஞ்சு பாதமோ,

நெஞ்சு நெகிழ்ந்ததே, என்−

நந்த குமரா!
நஞ்சே வடிவானான்;

நெருங்கி வந்தோர்க்கு எமனானான்;

நயந்தே நின் பதகமலம்

நீயோ, அவன் சிரம் வைத்தாய்!
ததிகிட ததிகிட ததிகிட…

திமிகிட திமிகிட திமிகிட…

தளிர் பாதம் தொடர்ந்தாட,

துவண்டதடா,  என் நெஞ்சு!
வழுக்கி, வழுக்கி  போவதாலே, நீ

அழுத்தி, அழுத்தி ஆடுகிறாய்! அப்பதம்

பிடித்துப் பிடித்து நீவி விட, உளம்−

துடித்து, துடித்து ஏங்குதடா!
கன்றிப் போன அந்த கழலினுக்கு,

கனிவாய் ஒத்தடம் கொடுத்திடவா?

கணமும் நிலம் இனி பதிக்காமல்,

கவனமாய் நானும் பார்த்திடவா?
நீண்ட சிரமம் கண்டதனால்,

வெறும் பதம் கொண்டினி நடவாதே;

நானே ஆவேனே நின் பாதுகையாய்,

நின்று தாங்குவேனே உனை நிதியாய்!
சம்மதம் மட்டும் தந்திடடா, 

சந்தனமாய் நான் கரைந்திடுவேன்;

செங்கமலமாம் உன் திருவடிக்கு,

சீரிய பாதுகை நான் ஆயிடுவேன்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s