(116) நாச்சியார் மறுமொழி….

அடியேனுடன் சுமார் நான்கு மாத காலம், இந்த “நாச்சியார் மறுமொழி” எனும் பதிவிற்காக பயணித்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும், அடியேனது ஹ்ருதய பூர்வமான க்ருதக்ஞையைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.. குறிப்பாக, பின்னூட்டமிட்டு, அடியேனை தினமும், உற்சாகப் படுத்திக் கொண்டே வந்த அனைவருக்குமே, அடியேன் மிகவும் கடமைப் பட்டிருப்பதாக உணர்கிறேன்.

அடியேனது பதிவுகளில் பிழைகளும், குறைகளும் இருப்பதாகத் தோன்றினால், அடியேனை க்ஷமித்தருள ப்ரார்த்திக்கிறேன்..

ராதேக்ருஷ்ணா….

கண்ணனும், ராதையுமாய்−

காணுதல் இன்பம் அன்றோ?

கண்களின் பெரும்பயனோ−இவர்

காதலில் இணைந்து நின்றார்!
வெண்மதியும், வானையும் போல்−

எண்ண அலையும், இதயமும் போல்−இங்கு

கண்ணனும், ராதையுமே−

காதலில் இணைந்து நின்றார்!
விழியும், கண்மணியும் போல்−

மொழியும், வார்த்தையும் போல்−இங்கு

கண்ணனும், ராதையுமே−

காதலில் இணைந்து நின்றார்!
பாலில் வெண்ணையைப் போல்−

பாதையில் கால்தடம் போல்−இங்கு

கண்ணனும், ராதையுமே−

காதலில் இணைந்து நின்றார்!
இரவில் ஒளிந்த பகலது போல்−

உடலில் உறைந்த உயிரது போல்−இங்கு

கண்ணனும், ராதையுமே−

காதலில் இணைந்து நின்றார்! 
செம்புலப் பெயல் நீரது போல்−

அன்பினால் நெஞ்சமே கலந்து−இங்கு

கண்ணனும், ராதையுமே−

நாம் காணவே, எதிர் நின்றார்! 
காதலை இவர்கள் ஆளட்டுமே−அதில்

காலமும் நேரமும் கரையட்டுமே!

காதலின் எல்லையைக் காட்டிடவே, இனி−

கண்ணனும், ராதையும் என்றாகட்டுமே!!

      

       (நாச்சியார் மறுமொழி முற்றிற்று.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s