​(அன்பென்றாலே, அம்மா!….)

அம்மா, உனை இங்கு யான் பெறவே,

அடியேன் செய்த தவம் எதுவோ?

அடுத்தொருவருமே உன்னைப் போல்−

அகிலத்தில் இல்லையே, அது ஏனோ?
பாசம் என்பது உன் மொழியோ?

பரிவதும்  உனக்கே தனி வழியோ?

நேசம் என்பதுன் இரு விழியோ?

நீ எனைத் தாங்கிடும் அருட்பொழிவோ?
மடியினில் தலையும் சாய்ந்தாலே,

விடியாத் துயரும் விடை பெறுமே;

அடிக்கீழ் அமர்த்தி நீ சிரம் கோத,

அடியேன் அகமும் குளிர்ந்திடுமே!
உடலும் தந்தாய், உயிர் தந்தாய்−

உதிரத்தை அமிழ்தாய் நீ தந்தாய்;

உனக்கென தந்திட என்னிடமே

ஏதும் இல்லாது போனேனே!
எது ஈடாகும், உன் அன்பினுக்கு?

எது இணையாகும் உந்தனுக்கு?

எங்கும் நிறைந்த அந்த இறைவனுமே,

என் தாயே, உந்தன் பின்தானே!
கருவறை வாசம் இருந்ததனால், எனை

கண்ணில் மணியாய் வைத்தாயோ?

மறுமுறை பிறந்திடும் நிலை வந்தால், என்−

மாதா நீயென வருவாயா?
எத்தனை பிறவி நான் எடுத்தாலும்,

அத்தனையிலும் உனில் குடியிருக்க,

சித்தம் வைப்பாயே, சிறியனுக்கு;

இத்தனை வரம் ஈ எந்தனுக்கு!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s