(இன்றைய பார்த்தனுக்கோர் இனிய பாடம்..)

(இது, யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டதல்ல.. நம்மை நாமே சுயபரிசோதனை செய்து கொள்வோம் என்ற நினைவு படுத்த எழுந்த பதிவாகும்.. தவறென உணர்ந்தால், அடியேனை, மன்னித்தருள ப்ரார்த்திக்கிறேன்..)

(“உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்” மெட்டு..)

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

திருமண் தரிப்பதில்லை;
குருவை நினைப்பதில்லை;
இரு பிளவிங்கேனடா, பார்த்தா,
ஒரு கணம் நீ யோசிடா,
பார்த்தா..
பொறுமையை நீ பேணடா…

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

முன்னோர்கள் சொன்னதெல்லாம்,
முடியாதெனச் சொல்லி,
உன் வழி நடந்தாயடா, பார்த்தா,
உண்மையை மறுப்பாயோடா?

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

ஒற்றுமை ஒன்றால்தான்,
உமக்கே உயர்வு வரும்;
பெற்றவன் சொன்னேனடா,
பார்த்தா,
கற்றதை, தெளிவாயடா…
பார்த்தா..
மாற்றமும் கொணர்வாயடா..

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s