(கங்கா ஹாரதி மெட்டு − ராம ஹாரதி)

ஓம் ஜெய ஜெய ஜெய ராமா,
ஓம் ஶ்ரீ ஜெயஜெய ரகுராமா;
ஜெயஜெய தசரத ராமா,
ஜெயஜெய தசரத ராமா,
ஜெய ஶ்ரீ கோசல ராம்!
(ஓம்)

சாந்த ஸ்வரூபா, ஸத்குணஸீலா,
சகல ப்ரிய ராமா−ஶ்ரீ
சீதாபதி ஸ்யாமா!
ஸஜ்ஜன வந்தித, ஸத்குரு நந்தித,
ஸஜ்ஜன வந்தித, ஸத்குரு
நந்தித−
ஶ்ரீராம், ஜெய ஜெய ராம்!
(ஓம்)

பரத ப்ராணா, பரம தயாளா,
பாலன் கர் ஆவோ−ஹம் கோ
பாலன் கர் ஆவோ!
பஹுஜன வாஞ்சித ராமா−
பஹுஜன வாஞ்சித ராமா−
படே ஹம் சரண் தேரே!
(ஓம்)

கஷ்ட நிவாரணா, இஷ்ட விதாயனா,
க்ருபா கரோ ஹம் பர்−ராமா
க்ருபா கரோ ஹம் பர்!
துஷ்ட நிக்ரஹா, சிஷ்ட பாலனா,
துஷ்ட நிக்ரஹா, சிஷ்ட பாலனா−
தூர் கரோ துக் ஸப்!
(ஓம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s