(அந்த நாளும் வந்திடாதோ?…)

என் நா வருடும்,
நின் நாமம்;
நயந்துன்னை
என் பா வருடும், பல விதமாய்;

என் கரம் பறிக்கும்
பூ வருடும், நின் திருமேனி;
என் சிரம் வருடுவதென்று,
உன் செவ்வடியே?

கலியெல்லாம் எனை வருட,
கருப்பையில் போய் வீழ்ந்தேன்;
சலித்ததடா, எல்லாமும்;
சடுதியில் நீ வந்திடடா!

ஆ வருடும் அடியிணையில்,
ஆவாவென எனக்கருளும்,
அந்நாளும் எந்நாளோ?
அடியேனுக்குச் சொல்லாயோ?

சேயின் அழுகுரலும், உன்−
சிந்தையை வருடிடுமோ?
தாயின் தவிப்போடு, எனைத்
தாங்கிடும் நாள் வருமோ?

பூ வருடும் மாதரசி,
பரிந்தாலே, நீ அருள்வாயோ?
போகட்டும் பாவமென்று,
பதமலரிலும், அன்று இடுவாயோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s