(அழைக்கிறேன், மாதவன்…)

உன்னைத் தேடும், கண்ணன் இங்கே−
என்னை விட்டு, நீ போனதுமெங்கே?
கண்ணை விலகிய கருமணி நீயோ?
விண்ணை அகன்ற வெண்மதி தானோ?

எத்தனை நாளாய், நான் எதிர்பார்த்தேன்! நீ−
ஏய்ப்பதே செயலாய், ஏன் அலைந்தாய்?
அத்தன் நானென அறிந்திருந்தும், நீ−
அருகினில் வரவும் ஏன் மறந்தாய்?

பாதையில் முட்கள் பரவியே கிடக்க−
வாதையில் துவண்டே, துடித்திருந்தாயே!
தாதை என் துணை ஒதுக்கியதாலே−
பேதையாய் கண்ணீர், வடித்திருந்தாயே!

தாங்கிட உனை நான் காத்தே இருக்க−
வீம்புடன் எனை நீ மறுத்ததென்ன?
ஏங்கிய மனதுடன், எதிர்பார்த்திருக்க−
வீணே எனை நீ வெறுத்ததென்ன?

தாயின் தவிப்பை, உணரவுமில்லை; நீ−
சேயாய் என்னை உவக்கவுமில்லை!
ஆயின் அகமே அறிந்தவனாக, நீ−
நேயக்கரமது நீட்டவுமில்லை!

தனியாய் தரணியில் உழன்றே இருந்து−
இனியவை யாவும், நீ இழந்தாய்!
இனியும் தாமதம் செய்யாதே−
இணையவே வருவாய், என் குழந்தாய்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s