(இது தான் பாதை.. இது தான் பயணம்…)

(பிள்ளைகள் வளர்ந்து விட்டார்கள்.. அவர்கள் வேலை, குடும்பம் என்று மூழ்கி விட்டார்கள்..பேரக்குழந்தைகளும் நமது மடி மறந்து, நாலாவித ஆர்வத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு ஓடிவிட்டார்கள்.. இன்று தனிமையின் கோரப்பிடியில், தத்தளிக்க வேண்டியிருக்கிறது..என்று ஒரு பெரியவர் எழுதியிருந்ததை, படிக்க நேர்ந்தது.. அதன் தாக்கமாய் இந்த பதிவு..)

தாரம் வந்திட, தாய்க்குத் தனிமை;
பாரம் கூடிட, தாரமும் தனிமையில்!
ஆரவாரமாய் சுற்றமும், நட்பும்;
அதுவும் முடியுமே, ஏதோ ஒரு புள்ளியில்!

பிள்ளையின் பெருமையும், பெண்ணின் மேன்மையும்−
பேரன், பேத்தி முன், இல்லையென்றாகிடும்!
அந்நாள் அவரால் ஆடிய நெஞ்சம்−
இந்நாள் இவர் பின், போகுமே தஞ்சம்!

எத்தனை அழகு, எத்தனை அறிவு−
இத்தனை திறனும், இல்லை என் மகற்கே− வியப்பின் எல்லையில், வியம்பிடும் நாவே!
உவப்பில் வயதும், குறைந்திடும் தானே!

என் மகன், என் மகள், மறுமகள், மறுமகன்.
என்னைச் சுற்றும் என் குலக் கொழுந்துகள்−
இறுமாப்பு நெஞ்சில், இடம் போட்டு பிடிக்கும்!
ஒரு மாயத் திரை அது, மெல்ல, மெல்ல விலகும்!

தனியாக நீயும், துணையாக அவளும்;
இனியேனும் உலகம், இன்னதென்று புரியும்!
எதுவரையில் நிலைக்கும், இதுவென்று நினைக்க−
மதுக் குடித்த வண்டு, கதி கலங்கி போகும்!

இது தானே பாதை, இதிலென்ன “பா”தை?
எது வந்த போதும், அதில் பயணம் செய்வாய்!
பழுத்தாலே கனியும், விழ வேண்டும் தானே!
அழுகாத பழமாய், அவனைச் சேர்வோம் இயல்பாய்!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s