(எப்போ வருவாயோ?.)

இன்னும் ஏனிந்த பாராமுகம் என் மீதிலே?
இவள் இன்னலை நீ தீர்ப்பதுவும் எப்போதிலே?
மின்னும் மின்மினியின் நிலைதானே இவ்வாழ்வுமே?
உந்தன் கனிவன்றோ களைய வேணும் என் தாழ்வுமே?

பந்த பாசம் என்னும் தளைகளிலே ஏன் ஆழ்த்தினாய்?
நிந்தன் கருணைக்கு அப்பால் எனை, ஏன் அகற்றினாய்?
சொந்தம் எல்லாமே நீயாக மனம் எண்ணுதே;
இந்த உயிரை நீ உய்விக்க, உளம் விம்முதே!

உருகும் இந்த நெஞ்சம், நீ அறியாததா?
உன்னடிமை இவள் நிலையும் தெரியாததா?
பெருகும் விழிநீர் துடைக்க, வருவாயோ நீ?
பரிவோடு மடிதாங்கி, அருள்வாயோ நீ?

துயராலே விளிக்கும் குரல், செவி வீழுமா?
அயராது அழைக்கிறேனே, கரம் தாழுமா?
இயலாத நிலை எனதை, விழி காணுமா?
செயலாற்ற சிந்தையுமே, துளி கரையுமா?

உனை அன்றி எனை மீட்க வருவாரில்லை;
உண்மை இது உலகறியும், மறுப்பாரில்லை;
வினை எனதை விலக்கிடுவாய் வைகுந்தனே−
விழல் நீரும் பயன் காணும், உன் தயையிலே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s