(ஞாபகம் வருதே, ஞாபகம் வருதே..)

பசும் புல் வெளிகள் போனதுமெங்கே?
பரந்து விரிந்த விளைநிலம் எங்கே?
சிசுவாய் துள்ளிய, ஓடையும் எங்கே?
சேமித்த நினைகள் சுழலுதே இங்கே!

எமக்கென இருந்க கொட்டகை எங்கே?
எள்ளொடு புழுக்கிய எம் உணவெங்கே?
கமகம கழுநீர் கலவையும் எங்கே?
காய்ந்த சுவரொட்டி, கண்முன் இங்கே!

பாசம் பொழிந்தெமை பாலனம் செய்த−
பழகிய அந்த கரங்கள் எங்கே?
நேசம் காட்டிட, நெகிழ்வை ஊட்டிட−
நயந்த எமது கன்றுகள் எங்கே?

தெருவிலே திரியும், எம்−
இழிநிலை இங்கே!
தெய்வமாய் வணங்கிய, அந்த−
நெஞ்சங்கள் எங்கே?

புனிதமாய் எம்மை பார்த்த
அக்காலங்கள்−
போனது எங்கே? போனது எங்கே?
வணிகம் செய்திட எமை
பயன்படுத்தும்−
தன் நலம் மிகுந்த மனிதன் தான் இங்கே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s