( நான் இருக்கேன், நந்தகுமாரா…)

நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே..
பிஞ்சு கண்ணனை,
இது போல் பார்த்திட, என்−
நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே!

எத்தனை கயிறுகள், எத்தனை கயிறுகள்,
எப்படி மனமும் வந்ததோ..
பெற்ற வயிறதும் பற்றி எரியாதோ..
பார்த்தால் இதனை, தாங்கிடுமோ?..

தளிர் கரங்களை, பின்னால் வைத்து−
துடிக்கத் துடிக்க பிணைத்தீரே..
உயிர் போகும் வரை, இந்தப் பாவம்−
உம்மை வாட்டும், உணர்வீரே!

மார்வம் மேலே இறுக்குதொரு கயிறே..
மூச்சே நின்று போகாதோ?
வயிற்றுக்குக் குறுக்காய் வாட்டும் கயிற்றால்,
வேதனை அதிகம் ஆகாதோ?

எத்தனை நேரமாய் இந்த கோரம்..
ஐயோ மனமும் தாங்கலையே..
அத்தனை, எந்தன் ஆரா அமுதினை−
யாரிது செய்தார், தெரியலையே..

குனிந்த தலையொடும், குவிந்த இதழொடும்,
கோவிந்தன் அழுவது ஆறலையே..
தனித்து நிற்கும் அவனது நிலைமை−
துடிக்க வைக்குதே, முடியலையே…

தாகம் எடுக்குதோ, பசியே எடுக்குதோ, என்−
தங்கத்துக்கு, என்னவோ புரியலையே..
வேகமாய் போயே, நான் விடுவிப்பேன்..
யார் வந்த போதும் பயமில்லையே..

கேட்பார் யாரும் இல்லை என்றா,
குழந்தையை, இது போல் படுத்துகிறார்?
கொந்தளிக்கும் புயலாய் நானே வந்தேன்,
கேடு செய்த ஜன்மமும், இனி ஓடிடும், பார்!

ஓடி வருவேன், நானும் என்றே−அவன்
உறுதியாய் அறிந்து வைத்திருக்கான்!
ஓரக்கண்ணால் அதற்கொரு சிரிப்பையும்−
ஒளித்தும், சுழித்தும்…..
உனை உதைக்கிறேன் வா…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s