(உன்னோடு ஏதும் வேண்டாம்…)

அவரெல்லாம் சென்றாரோ,
தமது இல்லமே?
அபலை என்னை நினைந்தாயோ,
இந்த போதிலே?

தவறென்று மனம் உன்னைச்−
சாடவில்லையோ?
தாங்கி நான் பிடிப்பேனென−
நாடி வந்தாயோ?

மார்வம் சாய்ந்த மங்கை அவள்−
மறைந்ததும் எங்கே?
ஆர்வம் மேவ, உன்னை இறுக−
அணைத்தவள் எங்கே?

கனி இதழை பருகித் தானும்−
களித்தவள் எங்கே?
இனி எல்லாம் நீயே தான்−
என்று சொன்னவள் எங்கே?

கண்ணோடு கண்ணாகக்−
கலந்தவள் எங்கே?
பெண்ணாள வா என்று−
பின் தொடர்ந்தவள் எங்கே?

முந்தியிலே உன்னை மூடி−
வைத்தவள் எங்கே?
அந்திச் சிவப்பாய் அதரம் மாற−
சுவைத்தவள் எங்கே?

வகைக்கொன்றாய் அனுபவித்து−
வந்தாயோ இங்கே?
நகைப்புக்கு இடமானேனோ,
நானுமே இங்கே?

உன்னோடு பேசுதற்கு, இனி−
ஏதும் இல்லை;
என்னோடே வாதிடாதே−
எனக்குப் போதும் இல்லை!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s