“ஆ”நிரை, நிறைவோ?…

யாராலே யார் இங்கு−
மயங்கி நின்றாரோ?
பேர் சொல்லத் தெரியாமலே−
பேதலித்தாரோ?

கரம் பட்ட போதினிலே−
கனிந்துருகுதே;
கள்ளூறும் போததையென−
மதி மயங்குதே!

சிரமெல்லாம் கிறுகிறுத்து−
சூழல் விலகுதே;
சித்தமுமே கலங்கிடவே−
செயல் உறையுதே!

மேனியது சிலிர்த்திங்கு−
மோட்சம் உணருதே;;
ஏனிது போல ஆகுதோ−
யதார்த்தம் நழுவுதே!

“ஆ” − ஈதென்ன ஓருணர்வு−
ஆர் சொல்வது?
“ஆ” நிறைந்த புணர்விதுவோ−
அகம் கொண்டது?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s