(ஆம்பரிசே அருள்வாயா?..)

காத்திருக்கிறாய் எனத் தெரிந்தே−
கடிதில் ஓடி வருகின்றேன்;
பார்த்தே நீ அமர்ந்திருந்தால்−
பரிவதும் யார் என்னிடமே?

மனமெல்லாம் மையலுடன்,
மதிமயங்கி வருகையிலே−
கணமேனும் கனிந்தெனக்கு,
கடாக்ஷித்தால் ஆகாதோ?

ஒருதலையாய் அன்பிருந்தால்−
உறுத்தலாக இருக்கிறதே;
குறுநகையும், காதலுமாய், நீ−
கண்டுகொள்ள மனம் விழைகிறதே!

என்னவனாய் எண்ணியெண்ணி−
ஏங்கிவரும் உன்னவளை,
இனியவளாய் ஏற்று நீயும்−
இசைவதனைச் சொல்வாயோ?

ஆசை மொழி பேசி உந்தன்−
அன்பை உணர வைப்பாயா?
ஓசையின்றி, ரகசியமாய்−
உன்னுள் என்னை ஒளிப்பாயா?

அங்கீகரித்து அடியேனை−
ஆட்கொள்ள வருவாயா?
ஆங்கதனையும் விரைவே நீ,
ஆம்பரிசாய் அருள்வாயா?..

(ஆம்பரிசு:−அடைய வேண்டிய பேறு.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s