(அத்தனையும் மாறாதோ?..)

சித்தம் இவள் கலங்கிடவே−
சிரீதரனும் செய்ததென்ன?
பித்தெல்லாம் ஏற்றிவிட்டு−
பார்த்திருக்கும் காரணமோ?

மொத்தம் அவனைக் கேட்டிருக்க−
முத்தம் மட்டும் தந்தானோ?
இத்தனை எப்படி போதுமென−
இவளும் ஊடல் கொண்டாளோ?

ஒத்தன் மட்டும் அனைத்துமென,
ஓடி வந்த பைங்கிளியை−
நித்தம் அலைக்கழித்தானோ?
நெஞ்சம் உருக வைத்தானோ?

தொத்திப் படரும் பூங்கொடியாம்,
தத்தை இவள் சாய்வதற்கு−
அத்தன் தன்னை ஒளித்தானோ?
அழவும் வைத்துப் பார்த்தானோ?

சுத்திச்சுத்தி வந்தவளும்−
சோர்ந்துதான் போனாளோ?
வித்தகனின் விளையாட்டில்,
வேதனையும் அடைந்தாளோ?

நெத்தி மேலே இதழ் பதித்து,
நந்தன் மகன் நினைவழிக்க−
அத்தனையும் மாறோதோ?
அல்லி மீண்டும் அலராதோ?..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s