(அருள்வாயே, அஞ்சனை மைந்தா..)

எண்ணிய எண்ணம் மனம் போல் கனியவும்,
மின்னல் விரைவாய் காரியம் நிகழவும்,
உன்னில் நிலைத்திடும், உத்தமன் குளிரவும்−
வெண்ணைச் சாற்றி, உனை வழிபடுவோமே!

உருகா வெண்ணையை, உனக்கே அளித்தோம்;
பெருகாதெம் இடர், பரிந்து நீ அருள்வாய்;
இருகரம் குவித்தே, இணையடி சேர்ந்தோம்;
ஒரு கணம் மறவாதே, உறுதுணை வருவாய்!

கருகா மலராய், கசிந்திடும் காதலால்−
சிறு மா நாழிகை, உனக்காட்படுவோம்!
தருவாய் தயையும், தயை நிறை ஞானமும்−
பெறுவோம் யாமும், பொருள் நிறை வாழ்வும்!

இருளது விலக்கும் பரிதியும் நீயாய்−
அருளது கொடுக்கும், ஆழ்கடல் நீயாய்−
வருவாய் வாழ்வில் அஞ்சனை மைந்தா!
கருதுவாய் எமையுன் கனிவுக்கு நேராய்!

இராமராம எனும் திவ்யநாமம்−
யாமும் ஏத்தி நின், கழலிணை வீழ்ந்தோம்;
ஆம், ஒரு அபயமே தந்தேன் என்று−
தாமதம் இன்றியே, தோள் புடைத்தெழுவாய்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s