(கொஞ்சமே… கொஞ்சம்…)

யார் அது சொன்னார் உந்தனுக்கே−
பார், இது அமுதம் என்பதையே?
சேர்ந்திரு கரமும் துணை புரிய−
சீர் அதை, வைத்தாயோ வாயுள்ளே?

ஒரு கரம் கழலைப் பற்றுகையில்−
உருகி விடாதோ, உன் மனமே?
பெருகிடும் பேரின்ப நிலையதனை−
பெம்மான் தாங்குவதும் எங்கனமே?;

மண்ணவர், விண்ணவர் பார்த்திருக்க,
உன்னவர் அடியவர் வேண்டி நிற்க−
எண்ணம் மேவிடும் எழில் அமுதை−
எளிதாய், அடைந்தின்பம் காண்பாயோ?

தன்னந்தனியனாய் நீ மட்டும்−
கன்னல் கழலதைச் சுவைப்பாயோ?
என்னைப் போன்றோர் உணர்ந்திடவும்,
ஏதேனும் கொஞ்சமே, கொடுப்பாயோ?

பகிர்ந்துண்டு வாழணும் என்பதையும்−
பெற்றவள் சொல்லித் தரவில்லையோ?
பல்லுயிர் பேணிடும் அவ்வருமருந்தை−
பிறர்க்களிக்காததும் தவறில்லையோ?

போனதெல்லாம் போக, நீ விட்டுவிடு;
பாகம் எனக்கும், ஒன்று தந்து விடு;
ஆனதே உனக்கும் ஒரு துளியென்று−
அன்பில் கலந்தே, கொஞ்சம், கிள்ளி கொடு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s